གསོ་རིག་གླིང་དྲ་ཚིགས་འདི་ནི་མི་ན་བ་གནས་པ་དང་ན་བ་གསོ་བའི་དོན་དུ་འཛམ་གླིང་གི་གསོ་རིག་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་པ་གྲོགས་པོ་སྐོར་གཅིག་གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བའི་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གིས་བཏོན་པའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་ཡིན།
The present Sorig Ling net-work is a platform for the sick people and for their medical treatment in general and a platform for Tibetan medicine in particular. This net-work is started by some of the friends who have specialised in this field and is mainly focused in accordance with the 21st century needs and facilitate spread and development of of Tibetan Medicine and astrology
འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ས། Contact
tsedegang@yahoo.com
དཀར་ཆག
དྲ་ཐག
 • དྲི་བ། ༡ རྒྱུད་བཞི་དང་འབུམ་བཞི་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད། ལན། གསོ་རིག་འབུམ་བཞི་ནི་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེའི་སྲས་ཆེ་བ་དཔྱད་བུ་ཁྲི་ཤེས་ཀྱིས་བརྩམས་པར་གྲགས་པ་དང་། གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ནི་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོས་བརྩམས། དེ་ཡང་གཡུ་ཐོག་རྙིང་མས་རྨང་བྲིས་པ་དང་གཡུ་ཐོག་གསར་མས་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་ཆ་ཚང་བརྩམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཡུ་ཐོག་སྙིང་ཐིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ། སྤྱིར་གསོ་རིག་གི་བསྟན་བཅོས་འདི་གཉིས་འདྲ་ཧ་ཅང་ཆེ། བོད་སྨན་པ་གཞོན་སྐྱེས་མཁས་པ་རིན་ཆེན་རྒྱལ་གྱིས་བྲིས་པའི་འབུམ་བཞི་དང་རྒྱུད་བཞིའི་དཔྱད་རྩོམ་ཞིག་ཏུ་སྨན་དཔེ་དེ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའི་གོ་དགུ་ཙམ་གཅིག་ཡིན་པ་བསྟན་འདུག ཁོང་གིས་དཔེ་ཆ་དེ་གཉིས་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་རྗེས་དྲང་སྲོང་གི་མཚན་མི་གཅིག་པ་དང་ལེའུའི་གོ་རིམ་མི་གཅིག་པ་ཙམ་ལས་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡིན་པ་ར་སྤྲོད་བྱས་འདུག། ང་ཚོའི་བལྟ་ཚུལ་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་འབུམ་བཞི་འདི་རྒྱུད་བཞི་དང་གཅིག་པ་རེད།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ བཅར་འདྲི།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • ཞི་གནས་གཉུག་མ་ལྟ་བའི་མེ་ལོང་བཞུགས་སོ། ། སེམས་ལ་སེམས་ཉིད་རྩེ་གཅིག་སྒོམ་པ་ལས། །སེམས་སྣང་སྤྲོས་པ་ཐག་དག་ཞི་གྱུར་ཏེ། །སྣང་སྲིད་རོ་གཅིག་མྱོང་བའི་ཆོས་ཉིད་ལ། །སྒོམ་མེད་ཕྱག་ཆེན་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །ཆོས་རྗེ་སྨར་པ་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བཀུར། །ཕྱག་ཆེན་ལྟ་བའི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ལ། །ཉམས་རྟོགས་རོལ་བའི་མྱོང་བ་མི་སྲིད་ཀྱང་། །གཞུང་ལུགས་ཟབ་མོ་དཔྱད་པའི་གཞི་འཛིན་ནས། །འཆར་སྣང་སྤྲོས་བཅས་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྨར་པ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིག་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།།དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་སྨར་ཚང་ཕྱག་ཆེན་ལས་ཞི་གནས་ཀྱི་བསྐོར་ཅུད་ཟད་འཆད་པར་བྱ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནང་དོན་རིག་པ།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་བཞུགས་སོ། དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་གཉིས་མེད་བདེ་ཆེན་ངང་། །གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུ། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུས་མ་རིག་མུན་བསལ་ནས། །ཕྱག་ཆེན་རྟོགས་མཛད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་འདུད། །གཟའ་བྲལ་སྤྲིན་གྱིས་དག་པའི་ཉི་ཟླ་ལྟར། །ལོངས་སྐུའི་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་རྣམས་དབྱིངས་སུ་འདྲེན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་མེད་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །དཔལ་ལྡན་གངས་རིའི་ཁྲོད་ན་ལེགས་གནས་ཤིང་། །སྐུ་གསུམ་དོན་གྱིས་འགྲོ་བ་སྨིན་མཛད་དེ། །སྤྲུལ་སྐུ་གནད་བཞིའི་དོན་ལ་རབ་གནས་པའི། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན་ལ་འདུད། །


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནང་དོན་རིག་པ།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • ཀོང་སྤྲུལ་པའི་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རིམ་པ་ལྔ་པ་བཞུགས་སོ།། མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །སྒྱུ་མའི་གར་གྱིས་རོལ་པ་དཔའ་མོའ་གཟུགས། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཁྱོད་ཁོ་ནར་ཡིད་གཏད་ཀྱི། །འཁྱུད་པའི་མཛའ་བ་སྦྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ། །སྙིང་པོ་མེད་པ་ཚེ་འདིའི་བུན་ལོང་གི། །རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་གཏིང་ནས་དགྲ་མཐོང་སྟེ། །སྙིང་ནས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ། །བཅུད་ལེན་གདམས་པ་བདག་གིས་སྦྱིན་པར་བྱ། །འདིར་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། གང་ལས་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པའོ། །


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ གཞུང་ལུགས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏྲྀ་ཎ་པྲ་ཎ་ཛཱ་ལ་ཙཀྲ། བོད་སྐད་དུ། རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་དྲོད་ལུས་འབར་ལུས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཞུ། །དྷཱུ་ཏིའི་ལམ་སྦྱངས་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་བལྟ། །འཁོར་འདི་ལ་གསུམ། ཀླད། གཞུང་། མཇུག་གོ །དང་པོ་མཚན་ཕྱག་གཉིས་སོ། །གཉིས་ལ་སྦྱོར་དངོས་གཉིས་སོ། །དངོས་གཞི་སྟེང་འོག་གཉིས་སོ། །བར་འཁྲུལ་བཅད་ཐིག་ལེའི་ཆུ་ལུད་ཀྱིས། །བྱང་ཆུབ་མྱུ་གུ་རྡོ་རྗེ་ཅན་ལ་འདུད། །དབང་དང་དམ་་གང་ཟག ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། །བདེན་པའི་སྤྱོད་ལམ་གནས་སུ་བདེ་བའི་སྙན་ལ་འདུག །མགོན་པོས་མགོར་བརྒྱན་ཡི་དམ་བསྒོམ་པ་ཡི། །ལུས་ལ་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞིར་གནས་པའི། །དྷཱུ་ཏི་ལུས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་ཚུལ་དུ་གནས། །ཡར་སྣ་སྤྱི་བོའི་ཧཾ་ལ་རྣམ་པར་བལྟས། །མར་སྣའི་ཨ་ལས་གཡོས་པའི་རླུང་སྡིག་པས། །ཨ་ལས་མེ་འབར་སྤྱི་བོའ་ཧཾ་ཞུ་ལས། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་གཏུམ་མོའ་གསོས་སུ་གྱུར། །


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ གཞུང་ལུགས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • མཁས་དབང་གོ་འཇོ་དབང་འདུས་ལགས་ནི ། ༡༩༤༩ ལོར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་མདོ་སྨད་རྟ་ཡི་ཆོལ་ཁ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ། ཡུལ་གྱི་བྱེ་བྲག་ནི་ཆབ་མདོ་གོ་འཇོ་རྫོང་གི་ཨ་ལོ་གྲོང་ཚོར་སྐུ་སྐྱེས། ཁོང་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་རང་བཞིན་གྱི་བློ་རིག་གསལ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་གོ་ཆ་སྲ་བས་ཐོག་མར་གོ་འཇོ་ཡུལ་གྱི་བོད་སྨད་མཁས་དབང་འཆི་མེད་ཟླ་བ་དང༌། ཨ་སོང་མཁའ་འགྲོ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་གམ་ནས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཞུང་ཆེན་རྒྱུད་བཞི་གཙོས་མན་ངག་ལག་ལེན་རྣམས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱེད་མགོ་བརྩམས། སྔ་རྗེས་སུ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྨན་པ་དང་གོ་འཇོ་རྫོང་བོད་སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་གནང་།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • སྨན་རྒན་བསམ་གཏན་ལགས་ནི ། ༡༩༣༩ ལོར་ལྷོ་ཁ་འཕྱོང་རྒྱས་སུ་སྐྱེས། དགུང་ལོ་དྲུག་གི་སྟེང་བདེ་ཆེན་དགོན་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་མཚན་ལ་ཐུབ་བསྟན་ཀླུ་སྒྲུབ་གནང༌། ༡༩༥༥ ལོར་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་སྨན་རྩིས་ཁང་དུ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་དུ་ཕེབས་པའི་གོ་སྐབས་རྙེད། ༡༩༦༢ལོར་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཐེངས་དང་པོར་སྡེ་ཁག་དབྱེ་ནས་སྨན་བཅོས་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ་དབུ་འབྱེད་གནང་སྐབས་ཁོང་ནི་བུད་མེད་དང་བྱིས་པའི་སྡེ་ཁག་ཏུ་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་རེད།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • ཟུར་ལུགས་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད་མཁན་ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ། སྨན་རམས་པ་བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ནི་མཚན་གཞན་ལ་འཚོ་བྱེད་གྲུབ་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན། གཡུ་ཐོག་འབངས། དཔའ་བོས་བསྐྱངས། ཀུན་ལ་བྱམས་པའི་བློ་གྲོས། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། དྷརྨ་སྭ་མི་སྟེ་ཨ་བོ་ཆོས་རྗེ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ནི། དྭགས་པོ་ལ་ཐོག་ཟུར་མཁར་དུ་གྱེར་དཀར་གྱི་སྨན་པའི་རིགས་ཡིན་པ། ཡབ་རིག་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་དང་། ཡུམ་ཀུན་མཁྱེན་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ལྕམ་མོ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་དོན་གྲུབ་ཅེས་པ་ས་ལུག་སྤྱི་ལོ་ ༡༤༣༩ ལོ་ལ་བལྟམས། རང་གི་ཡབ་དང་། ཤ་ར་རབ་འབྱམས་པ། སྨན་སྟོན་དབང་ཕྱུག་བཟང་པོ་སོགས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དུ་མ་བསྟེན་ནས་རིག་གནས་མཐའ་དག་དང་། ཁྱད་པར་གསོ་བ་རིག་པ་རྩལ་དུ་ཐོན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • སྨན་པ་ཉི་ཟླ་ལྕེ་ནག་ཚང་གི་བསྐུ་མཉེའི་ལག་དེབ་གྱི་སྔོན་བརྗོད། བསྐུ་མཉེ་ནི་བོད་སྨན་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་དཔྱད་རིག་ཤིན་ཏུ་གནད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྨོས་མི་དགོས་མོད། དུས་ཕྱིས་སུ་ཚད་ལྡན་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལག་ལེན་བྱ་མཁན་ནི་ཆེས་དཀོན་པར་སྣང་བར་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་འཚོ་བྱེད་པ་དང་། བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྙེལ་བཞེད་ཡོད་པའི་མཁས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་༼བོད་ལུགས་བསྐུ་མཉེ༽་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་འགའ་རེ་བཏོན་གནང་འདུག་ནའང་། དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེར་བོད་མིའི་ཤེས་རིག་གི་རྨང་གཞིའི་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་བའི་བེད་སྤྱོད་མང་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་འདུག་པ་ལས། བོད་རང་གི་སྨན་གཞུང་རྣམས་དང་། དེ་འབྲེལ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ནས་བསྟན་པའི་མན་ངག་ཅི་རིགས་པ་དང་འབྲེལ་ཞིང་། བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་རྨ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་མཚོན་ཐུབ་པ་ཁོ་བོའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱུར་བ་ནི་ཉིན་སྐར་གྱི་རྗེས་སུ་བསྙེགས།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནད་བཅོས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • གསོ་རིག་བསྟན་པའི་བསྲུང་མའམ་སྨན་གྱི་མགོན་པོ་ཞང་བློན་རྡོ་རྗེ་བདུད་འདུལ་ནི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བཀའ་མ་དང་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་སོགས་བཀའ་བསྟན་གཞུང་རྣམས་སུ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གཏེར་ཆེན་གྲྭ་བ་མངོན་ཤེས་དང་སྨན་རྒྱལ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ། ཟུར་མཁར་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སོགས་སྨན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་འཇུ་མི་ཕམ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ་དང་གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་མང་པོ་དང་། བཀའ་རྒྱུད་པའི་འབྲི་གུང་ཆོས་གྲགས་དང་ཀརྨ་ཆགས་མེད། དགེ་ལུགས་པའི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་དང་པན་ཆེན་བཞི་བ་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན། ས་སྐྱ་བའི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་མང་པོས་སྨན་བསྲུང་ཞང་བློན་ཆེན་པོའི་མངོན་རྟོགས་དང་སྲོག་གཏད། སྒྲུབ་ཐབས། གསོལ་ཁ་དང་བསྐང་གསོ། བསངས་མཆོད་དང་བཟློག་པ་མང་དུ་གསུངས་ན་ཡང་། སྨན་མགོན་འདིའི་ལོ་རྒྱས་དང་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པོ་ཞིག་རྙེད་རྒྱུ་དཀའ་བས་ཐོས་ཆུང་རང་ཉིད་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་ན་བསམ་ནས་འདིར་ཚན་པ་བཅུར་བགོས་ནས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ལོ་རྒྱུས། མཚན་གྱི་རྣམ་གྲངས། གསང་ཡུམ། དབྱེ་བ་དང་སྐུ་འཁོར། རྒྱུད་དང་གཏེར་མ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་སྐོར། ངོ་བོ་དང་འཕྲིན་ལས། ལྷ་གཞན་གྱི་འཁོར་དུ་བཞུགས་ཚུལ། མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ། མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་མཚན་ཐོ་དང་དོགས་གཅོད་སྐོར་བཅས་སོ།།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༠༥ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནང་དོན་རིག་པ།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
ཁྱོན་ཤོག་གྲངས 13 འདུག12345...10...མཐའ་མ། »
རྩོམ་གསར་ཤོས།
མཆན་གསར་ཤོས།
©གསོ་རིག་གླིང་།