གསོ་རིག་གླིང་དྲ་ཚིགས་འདི་ནི་མི་ན་བ་གནས་པ་དང་ན་བ་གསོ་བའི་དོན་དུ་འཛམ་གླིང་གི་གསོ་རིག་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་པ་གྲོགས་པོ་སྐོར་གཅིག་གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བའི་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གིས་བཏོན་པའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་ཡིན།
The present Sorig Ling net-work is a platform for the sick people and for their medical treatment in general and a platform for Tibetan medicine in particular. This net-work is started by some of the friends who have specialised in this field and is mainly focused in accordance with the 21st century needs and facilitate spread and development of of Tibetan Medicine and astrology
འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ས། Contact
tsedegang@yahoo.com
དཀར་ཆག
དྲ་ཐག
 • རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཆུ་ཕོ་རྟ་ཡི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་རྒྱ་ཆེའི་དྲྭ་གྲོགས་དང་། ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བཞིན། ལོ་གསར་པའི་ནང་ནད་མེད་ཚེ་རིང་དང་། རང་གི་བྱ་གཞག་རྣམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་འཕེལ་བའི་སྨོན་འདུན་གྲངས་མེད་ཞུ། གསོ་རིག་གླིང་དྲ་བདག་ཐུན་མོང་གིས།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ལ།     སྡེ་ཚན་ གསར་འགྱུར།   མཆན་ ༢ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། བདག་གིས་ལོ་མང་པོར་གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་བུད་མེད་ཚན་ཁག་ཏུ་བྱ་བ་གཉེར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ལག་ལེན་ཁྲོད། བདག་ལ་ཡིད་སྐྱོ་བ་དང་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་སྐྱེས་ཡོང་།དེ་ནི་བདག་རང་གནས་སའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་མིན་དང་བདག་གི་ལས་ཀར་ཚེགས་ལྕི་མིན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པར། ང་ཚོ་གཞི་རིམ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་མོ་ནད་བྱུང་སྐབས་དུས་ཐོག་ཏུ་ནད་བཅོས་བྱེད་ཀྱིན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གཤམ་ནས་བདག་གིས་ལོ་མང་པོའི་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱུན་མཐོང་མོ་ནད་དང་དེ་ནད་བཅོས་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་བྱ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནད་བཅོས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས། སྨན་པ་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཁན་དང་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་མཁན་ཡིན་པས། སྨན་པ་ཞེས་པའི་ལས་རིགས་དེ་ནི་བཀུར་བར་འོས་ཤིང་ཡི་རངས་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བས་མི་སུ་དང་གང་ཞིག་གིས་སྨན་པ་ཞེས་པའི་ལས་འགན་འདི་ཕྲག་ཏུ་བླངས་ཚེ། ངེས་པར་རང་ཉིད་ལ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་ཡོད་དགོས། འོ་ན་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། བདག་གིས་ལོ་མང་པོར་སྨན་པའི་བྱ་བ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་། ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་སྨན་པ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས་བྱས་པ་བརྒྱུད། གཤམ་ནས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ལོ་རྒྱུས།   མཆན་ ༡ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། མགོན་པོ། དང་པོ། སྦྲུམ་མ་སྤྱི་བཤད། 1.མངལ་གྱི་ཆགས་ཚུལ།མངལ་ཆགས་པ་ནི་བུད་མེད་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་ནས་ལྔ་བཅུ་མ་འདས་པའི་བར་དེར་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་ཞིང་མདངས་ཀྱི་སྙིགས་མའི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ལས།དམར་ཆའི་ཆ་བསམ་སེའུར་གསོག་པར་མ་ཟད།དེ་ཡང་ཟླ་བ་རེ་རེའི་དུས་ཚིགས་སུ་བསམ་སེའུ་དང་འབྲེལ་བའི་བུ་སྣོད་ཀྱི་གཡས་གཡོན་རྩ་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་བུ་སྣོད་དུ་ཞུགས་ཤིང་།མངལ་དུ་བསགས་པའི་ཁྲག་ཁ་དོག་ཅུང་ཟད་ནག་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་མངལ་གྱི་སྒོར་ཕྱུང་ནས་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་འཛག་པའི་དུས་ལུས་ཀྱི་ཉམས་ཤེད་ཆུང་ཞིང་བཞིན་རས་ངན་པ།ནུ་མ་དང་རྐེད་པ།མིག་སོགས་འགུལ་ཞིང་།དཀུ་ཞེས་མངལ་གཡོ་ལ།ཟླ་མཚན་ཡང་ལྡན་ཞིང་ཆགས་པས་ཀྱང་གཟིར་བ་ཡིན་ཕྱིར།སྐྱེས་པ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དེ་འཁྲིག་པར་བྱས་ཚེ་དུས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གིས་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་སེམས་གསུམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་མངལ་དུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བའོ།།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ཟས་སྤྱོད།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། ནག་རུ་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ། དང་པོ། གནད་དོན་གླེང་བ། སྤྱིར་སྐུང་ཡིག་ནི་སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེ་ཁོ་ནར་མངའ་བའི་ཡི་གེ་བསྡུ་ལུགས་ཤིག་སྟེ། མཚོན་བྱའི་ཡི་གེའི་དོན་མི་འགྱུར་བར་ཡི་གེའི་འབྲུ་ཉུང་དུ་བསྡུ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐད་རིགས་སོ་སོའི་རང་སྟེང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་དེའི་སྒྲ་ལ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད། བོད་སྐད་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་སྒྲ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡི་གེའི་འབྲུ་ཁོ་ན་བསྡུས་པའམ་སྐུང་བ་ཡིན་པས་རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྐུང་ཡིག་ཅེས་བཏགས་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་འགའ་རེའི་ཁ་སྐད་དུ་བསྡུས་ཡིག་དང་སྦས་ཡིག ཡིག་ལོག་ཅེས་པའི་འབོད་སྲོལ་ཡང་ཡོད་མོད། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྐུང་ཡིག་ཅེས་པ་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེ། དེ་ཡང་སྐུང་ཡིག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ལ《དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས》སུ“བོད་ཡིག་ཚེག་བར་གཉིས་གསུམ་རེ་ཚེག་བར་གཅིག་ལ་བསྡུས་ནས་འབྲི་ཚུལ་ཞིག”①ཅེས་དང་།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ རྩོམ་རིག   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ནང་དོན་གནད་བསྡུས།ཕྱྭ་བ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་ནི་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པར་བྱོན་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་གི་མཁན་པོ་མཛད་པའི་རིང་ལ་སྐབས་དེའི་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་སློབ་གསོར་ལེགས་བཅོས་གནང་བས། དེའི་ཤུགས་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་དུ་ཚད་མ་རིག་པ་གཙོས་གཞུང་བཀའ་པོད་ལྔའི་འཆད་ཉན་ལེགས་པར་དར་བ་དང་། ཚད་མ་རིག་པའི་དོན་རྟོགས་དཀའ་བར་དགོངས་ནས་བསྡུས་གྲྭའི་སྲོལ་བཏོད་པ་སོགས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བོད་དུ་དར་བར་ཕག་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནང་དོན་རིག་པ།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། སྐལ་བཟང་སྐྱབས། ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར། དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་དུས་སྐབས་སུ། འཛམ་གླིང་རང་བཞིན་གྱི་འཐབ་རྩོད་འཁྲུག་སློང་དང་ཕྱི་དངོས་པོའི་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པོ་དེས་སྔར་མེད་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་འཁྲུངས་པར་མཐུན་རྐྱེན་གང་ལེགས་བསྐྲུན་འདུག དུས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ། གཅིག་ན་མར་ཁེ་སི་རིང་ལུགས་དར་སྤེལ་ཁྱབ་གདལ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། གཉིས་ན་ནུབ་ཕྱོགས་མ་རྩ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་ཆར་རྗེས་ཀྱི་ཤ་མོ་བརྡོལ་བ་བཞིན་དུ་བྱུང་སྟེ་མཁས་མང་ལུགས་མང་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་བསླེབས་ནའང་། དོན་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་བཤད་ན་གྲུབ་མཐའ་ཆེ་ཁག་གཉིས་སུ་བགར་ཆོག་པ་རེད། དེ་ཡང་ཅིག་ཤོས་ནི་དངོས་སྒྲུབ་རིང་ལུགས་དང་ཅིག་ཤོས་ནི་མི་གཙོ་རིང་ལུགས་ཏེ། གྲགས་ཁྱབ་ཆེས་ཆེ་བའི་རིགས་ལ་གཏན་ཚིགས་དངོས་སྒྲུབ་རིང་ལུགས་དང་། དངོས་སྤྱོད་རིང་ལུགས། གཞི་གྲུབ་རིང་ལུགས། སེམས་ཁམས་དབྱེ་ཞིབ་རིག་པ་བཅས་འདུས།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ རྩོམ་རིག   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། རྨེ་རུ་ཕག་མོ་ཚེ་བརྟན། (ཉི་ཧོང་།) དེ་ཡང་རེབ་གོང་རིག་པ་འབྱུང་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་། མཁས་པའི་གྲགས་པ་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཁྱབ་པའི་མདོ་སྨད་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ནི་དུས་རབས་ཉི་ཤུའི་སྟོད་དུ་སྐུ་བལྟམས་ཤིང་། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ནི་རྒན་གཞོན་བར་མ་མཐའ་དག་གི་ཁ་ན་རླུང་ལྟར་རྒྱུ་བཞིན་ཡོད་པས་འདིར་བསྐྱར་དུ་བརྗོད་པའི་ངལ་བ་ནི་མ་བསྟེན་པ་ལགས། དེ་ན་འདིར་སྐབས་སུ་བབས་པའི་བརྗོད་བྱ་ནི་མཁས་དབང་གང་དེའི་ལྟ་བ་སྟོན་པའི་གཞུང་གཅིག་པུར་འདོད་པའི་དབུ་མའི་ཟབ་གནད་སྙིང་བོར་དྲིལ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་རྒྱན་དང་འབྲེལ་ཏེ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནང་དོན་རིག་པ།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། ཞིང་ལྗོངས་ལྔའི་མཉམ་སྒྲིག་སློབ་གཞི་ཉིན་ཧྲིལ་བོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སྐད་ཡིག་དེབ་ལྔ་བ་རུ་སྐུ་ཞབས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་བཀོད་ཡོད་ཅིང་། འདིར་རྐང་ལམ་ཕྲ་མོའི་སྐོར་གྱི་དཔྱད་པ་ཅུང་ཟད་སྤེལ་བ་ལ། གཅིག རྩོམ་པ་པོ་དང་བརྩམས་ཆོས་ཀྱི་སྐོར། རྩོམ་པ་པོ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཤིག་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་དང་།བརྩམས་ཆོས་ནི་རྩོམ་པ་པོའི་བསམ་བློ་དང་སྤྲོ་སེམས།ཡིད་འགྱུ་སོགས་མཆེད་པའི་སྒྲོན་མེ་སྟེ་ན་ཟུག་གི་འཁུན་སྒྲ་དང་སྙིང་ཆུང་འཕར་ལྡིང་གི་དབྱངས་རྟ་དེ་དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་ངོ་བོར་འཕོས་པ་ཡིན་ཙ་ན། ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་དག་ཏུའང་ལྟ་བ་དེ་རྐང་ལ་རྐང་མར་དང་ཤ་ལ་ཟུངས་ཁྲག་ཇི་བཞིན་དངོས་བརྒྱུད་གང་རུང་ནས་སིམ་ཡོད་པ་ནི་སྨྲོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་ཁོང་གི་རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་ལ་མཚོན་ན། འདས་སོང་ལོ་རྒྱུས་ལ་བཟུང་བའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། མ་འོངས་ལམ་གྱི་བགྲོད་ལུགས་སོགས་ལྟ་བའི་ཟེར་ཕྲེང་འགྱེད་པའི་སྣང་བྱེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པས། རྐང་ལམ་ཕྲ་མོ་དེ་ཁོང་གི་ལྟ་བའི་བསྟན་བཅོས་སུ་བཞག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཡིན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ རྩོམ་རིག   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྡོ་རྗེ་ཚེ་སྲུང་། བར་དོ་ཐོས་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་ནི་ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆ་ལག་ཅིག་ཡིན། ཆོས་སྐོར་དེ་གཏེར་སྟོན་ཀརྨ་གླིང་པས་གཏེར་ནས་གདན་དྲངས་པ་ཞིག་རེད། ཀརྨ་གླིང་པ་ནི་དྭགས་པོའི་ཡུལ་གྱི་སྟོད་ཁྱེར་གྲུབ་ཅེས་པར་གྲུབ་ཆེན་ཉི་ཟླ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྲས་ཆེ་ཤོས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་ནང་དུ་འཁྲུངས། རྟེན་སྔགས་འཆང༌། ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མངའ་ཞིང་མངོན་ཤེས་དང་ཕྲིན་ལས་གང་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་བཅོ་ལྔ་པར་ལུང་བསྟན་དང་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམ་སྟེ་སྒམ་པོ་གདར་གྱི་རི་ལྷ་བྲན་གར་བྱེད་པ་འདྲ་བ་ནས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་ཞི་ཁྲོ་སོགས་སྤྱན་དྲངས། ཆོས་བདག་བུ་ཆེན་བཅུ་བཞི་ལ་པདྨ་ཞི་ཁྲོའི་ཆོས་སྐོར་ཚང་བར་གནང༌། ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་སྲས་ཉི་ཟླ་ཆོས་རྗེ་ཁོ་ན་ལ་གནང་ནས་མི་རབས་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཆིག་བརྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱས་བཏབ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནང་དོན་རིག་པ།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
ཁྱོན་ཤོག་གྲངས 9 འདུག12345...མཐའ་མ། »
རྩོམ་གསར་ཤོས།
མཆན་གསར་ཤོས།
©གསོ་རིག་གླིང་།