གསོ་རིག་གླིང་དྲ་ཚིགས་འདི་ནི་མི་ན་བ་གནས་པ་དང་ན་བ་གསོ་བའི་དོན་དུ་འཛམ་གླིང་གི་གསོ་རིག་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་པ་གྲོགས་པོ་སྐོར་གཅིག་གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བའི་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གིས་བཏོན་པའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་ཡིན།
The present Sorig Ling net-work is a platform for the sick people and for their medical treatment in general and a platform for Tibetan medicine in particular. This net-work is started by some of the friends who have specialised in this field and is mainly focused in accordance with the 21st century needs and facilitate spread and development of of Tibetan Medicine and astrology
འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ས། Contact
tsedegang@yahoo.com
དཀར་ཆག
དྲ་ཐག
 • ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་ཞུས། ༡ སྤྱི་བཤད། དེ་ ལ་ནང་པའི་གཞུང་དག་ཏུ་སྐྱེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མངལ་དུ་མིའི་ལུས་ཀྱི་ ཆགས་རིམ་སྐོར་གསལ་བར་བཤད་ཅིང་། ནང་པ་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཆ་ནས་བཤད་ན། ཚེ་འདིའི་སྐྱེ་བ་ནི་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསར་དུ་གྲུབ་པ་མིན་པར་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཞིག་ནས་ འདིར་འོངས་པར་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་སྨྲ་བར་བརྟེན། སྲིད་པ་ལ། ༡ སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ༢ བར་གྱི་སྲིད་པ་སྟེ་ཚེ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་བར་ཀྱི་གནས་སྐབས་དང་། ༣ སྐྱེ་བའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་མ་ཤིའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་སྔོན་དུས་ཀྱི་སྲིད་པ་ དང་། ༤ མཐར་འཆི་བའི་སྲིད་པ་བཅས་སྲིད་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་མཛད་ལ། དེ་དག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱ་དགོས་མོད། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱིའི་སྐོར་དེ་ནི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲེལ་ཆེ་བས་དེའི་བཤད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ དང་བཅས་པ་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཆད་ཅིང་། འདིར་ནི་ནང་པའི་མདོ་རྒྱུད་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྨན་གྱི་གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ ལྟར་གྱི་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་བརྗོད་པར་བྱའོ།།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༠༩ ལ།     སྡེ་ཚན་ གཞུང་ལུགས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 •   ༈ མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་གཟུགས་གཞིའི་བདེ་ཐང་ནི་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་ཞིང་། ལྷག་པར་གཞོན་དུས་ནས་གཟུགས་པོའི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་བས་ཀྱང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ལ་ནད་སྔོན་འགོག་བྱ་ཚུལ་དང་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བས་འདིར་འཛམ་གླིང་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཆེ་བའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་སྐོར་ལ་བོད་ལུགས་འཚོ་བྱེད་སྨན་པ་དང་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པའི་ཤོད་ཚུལ་ལས་བཏུས་ཏེ། འཛམ་གླིང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ཉིན་མོར་རྩོམ་ཡིག་འདི་སྤེལ་བ་ཡིན།མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞི་འདི་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པས་མཆིན་པར་ནད་འབུ་ཕྲ་རབ་ (Virus) ལས་བྱུང་བའི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན་པར་བཤད། ནད་འབུ་དེས་མཆིན་པར་རྨས་སྐྱོན་དང་རིམ་པས་མཆིན་པའི་རྩ་རྒྱུས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་ཞིང་། དུས་ཐོག་སྨན་བཅོས་མ་བྱས་ཚེ་སྲོག་ཉེན་ཆེ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༡༤ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནད་བཅོས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༨ ཚེས ༡༢ དུས་ཚོད ༤:༡༡༠ ཕྱི་དྲོ། (Ebola ) ཨེ་བྷོ་ལ་ཟེར་བའི་ན་ཚ་དེ་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ཁྱབ་སྟེ། ནད་གཞི་དེའི་རྐྱེན་པས་མི་༩༦༡ རྐྱེན་འདས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་༡༧༥༠ ཙམ་ལ་ན་ཚ་དེ་ཕོག་ཡོད་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག འཛམ་གླིང་གི་ཚན་རིག་པ་དང་སྨན་པ་གྲགས་ཅན་ཚོས་ནད་གཞི་དེ་བཅོས་ཐབས་དང་། སྔོན་འགོག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལྟར་ན། ཟླ་༨ ཚེས་༡༢ ཉིན་ཨ་རིའི་སྨན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གིས་(Ebola ) ཟེར་བའི་ན་ཚ་དེའི་ཆེད་(ZMapp) ཟེར་བའི་སྨན་ཞིག་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ། ཚོད་ལྟའི་ཆེད་ད་ལྟའི་ཆར་ན་ཚ་དེ་ཁྱབ་ཡོད་སའི་ས་ཆ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བཏང་སྟེ། ན་ཚ་དེ་སྔོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༡༤ ལ།     སྡེ་ཚན་ གསར་འགྱུར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ ༢༠༡༤ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས ༡༢ དུས་ཚོད ༡༠:༤༤ ཕྱི་དྲོ། རྨི་ལམ་ནི་གཉིད་ཀྱི་ལམ་དུ་རྨིས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་ཐ་སྙད་དེར་རྒྱུས་མངའ་ཤེན་ཏུ་ཆེ་ཡང་དོན་དུ་ཇི་ལྟར་རྨིས་ཚུལ་དང་རྨིས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་རྟོགས་སླ་བ་ཞིག་མིན་ལ་དེའི་ཐད་སྔ་མོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཨའོ་ཏི་ལིའི་སེམས་ཁམས་རིག་པ་མཁས་ཅན་ཧྥུ་ལའི་དབྱི་ཏཱ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་རྨི་ལམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་མཆོག་གྱུར་ཞིག་ཡིན། དེ་མིན་སྐུ་ཞབས་རུང་རྒ་དང་། ཧྥུ་ལའོ་མུའུ། རི་པིན་གྱི་སུང་པན་གྲུན་ཀྲེ་དང་དེ་བཞིན་རང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལའང་རྨིང་ལམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་མཁན་མཁས་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད། དེས་ན་རང་རེ་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལས་རྨི་ལམ་བརྟག་ཐབས་ལ་གསོ་རིག་དང་ཆོས་ལུགས། དམངས་ཁྲོད་སྲོལ་རྒྱུན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྟག་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པས་ཚུལ་འདིར་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་ཚོས་རང་རང་གི་ལྷག་གྲུབ་དང་ལག་ལེན་ཐོག་ནས་རྨི་ལམ་ནི་རྙིག་འཛིང་ཆེ་བའི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོན་ཅིག་དང་། ཡང་ན་གོམས་སྲོལ་གྱི་ཤེས་རིག་དང་སེམས་ཁམས་འབྲེལ་འདྲིས་དབང་གིས་མ་འོངས་དང་བྱ་ལས་བརྟག་ཐུབ་པའི་མངོན་རྟགས་སུ་ཡང་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༨ ཚེས་ ༡༤ ལ།     སྡེ་ཚན་ རྩོམ་རིག   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • མིང་མཛོད་འདི་ནི་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་ནད་ཐོག་རིག་ཚན་གྱི་མིང་བརྡ་རྣམས་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་སྟེང་། རྨང་གཞི་གསོ་རིག་དང་། སྐྱེ་དངོས་གསོ་རིག་གི་བཟོ་བཀོད། རྒྱུད་རྒྱུ་བཟོ་བཀོད། མཁའ་དབྱིངས་གསོ་རིག་སོགས་གསར་དར་གསོ་རིག་གི་མིང་བརྡ་ཡང་བསྡུས་པའི་རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་ཤན་སྦྱར་བྱས་པའི་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་མིང་མཛོད་ཐོག་མ་ཡིན། བསྡོམས་པས་མིང་བརྡ༤༢༠༠༠འདུས། མིང་བརྡའི་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི། འཕྲོད་བསྟེན་པུའུ་ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་གསོ་རིག་སློབ་གྲྭའི་ལོ་ལྔའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ནད་ཐོག་གསོ་རིག་གི་ཆེད་ལས་ཀྱི་དུས་རབས༢༡པར་བསླབ་གཞིའི་སློབ་དེབ་ཁག༢༨དང་། རྒྱ་དབྱིན་གསོ་རིག་མིང་མཛོད་ཆེན་མོ(མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༤ལོའི་ཟླ༤པའི་པར་གཞི་གཉིས་པ)དང་། དབྱིན་རྒྱ་གསོ་རིག་མིང་མཛོད(མི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༠ལོའི་ཟླ༧པའི་པར་གཞི་གཉིས་པ)སོགས་དེང་རབས་གསོ་རིག་གི་མིང་མཛོད་ཁུངས་བཙུན་གྲགས་ཆེན་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲིགས་པ་ཡིན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༧ ལ།     སྡེ་ཚན་ གསར་འགྱུར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རབ་བྱུང་ ༡༧ པའི་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༡ ཆུ་ཕོ་རྟ་ཡི་གནམ་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་རྒྱ་ཆེའི་དྲྭ་གྲོགས་དང་། ཀློག་པ་པོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བཞིན། ལོ་གསར་པའི་ནང་ནད་མེད་ཚེ་རིང་དང་། རང་གི་བྱ་གཞག་རྣམས་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་འཕེལ་བའི་སྨོན་འདུན་གྲངས་མེད་ཞུ། གསོ་རིག་གླིང་དྲ་བདག་ཐུན་མོང་གིས།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༡ ལ།     སྡེ་ཚན་ གསར་འགྱུར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། ལྷ་མོ་ཚེ་རིང་། བདག་གིས་ལོ་མང་པོར་གཞི་རིམ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་གི་བུད་མེད་ཚན་ཁག་ཏུ་བྱ་བ་གཉེར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་ལག་ལེན་ཁྲོད། བདག་ལ་ཡིད་སྐྱོ་བ་དང་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་རྒྱུན་དུ་སྐྱེས་ཡོང་།དེ་ནི་བདག་རང་གནས་སའི་ཁོར་ཡུག་བཟང་མིན་དང་བདག་གི་ལས་ཀར་ཚེགས་ལྕི་མིན་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པར། ང་ཚོ་གཞི་རིམ་བུད་མེད་རྣམས་ལ་མོ་ནད་བྱུང་སྐབས་དུས་ཐོག་ཏུ་ནད་བཅོས་བྱེད་ཀྱིན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འཕྲད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། གཤམ་ནས་བདག་གིས་ལོ་མང་པོའི་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་དང་སྦྲགས་ཏེ་རྒྱུན་མཐོང་མོ་ནད་དང་དེ་ནད་བཅོས་བྱེད་ཚུལ་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་བྱ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ནད་བཅོས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས། སྨན་པ་ནི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་མཁན་དང་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བར་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་མཁན་ཡིན་པས། སྨན་པ་ཞེས་པའི་ལས་རིགས་དེ་ནི་བཀུར་བར་འོས་ཤིང་ཡི་རངས་བྱ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བས་མི་སུ་དང་གང་ཞིག་གིས་སྨན་པ་ཞེས་པའི་ལས་འགན་འདི་ཕྲག་ཏུ་བླངས་ཚེ། ངེས་པར་རང་ཉིད་ལ་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱ་དགོས་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོ་ཡོད་དགོས། འོ་ན་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་སམ་ཞེ་ན། བདག་གིས་ལོ་མང་པོར་སྨན་པའི་བྱ་བ་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྟེང་། ཉམས་མྱོང་ཅན་གྱི་སྨན་པ་རྒན་པ་རྣམས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་བསམ་བློ་བརྗེ་རེས་བྱས་པ་བརྒྱུད། གཤམ་ནས་སྨན་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཇི་ལྟར་བྱ་དགོས་པའི་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འབའ་ཞིག་བརྗོད་པར་བྱ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ལོ་རྒྱུས།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། མགོན་པོ། དང་པོ། སྦྲུམ་མ་སྤྱི་བཤད། 1.མངལ་གྱི་ཆགས་ཚུལ།མངལ་ཆགས་པ་ནི་བུད་མེད་ཕལ་ཆེར་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལོན་ནས་ལྔ་བཅུ་མ་འདས་པའི་བར་དེར་ལུས་ཟུངས་ཀྱི་དྭངས་མ་ལས་བྱུང་ཞིང་མདངས་ཀྱི་སྙིགས་མའི་ཁམས་དཀར་དམར་གཉིས་ལས།དམར་ཆའི་ཆ་བསམ་སེའུར་གསོག་པར་མ་ཟད།དེ་ཡང་ཟླ་བ་རེ་རེའི་དུས་ཚིགས་སུ་བསམ་སེའུ་དང་འབྲེལ་བའི་བུ་སྣོད་ཀྱི་གཡས་གཡོན་རྩ་གཉིས་བརྒྱུད་དེ་བུ་སྣོད་དུ་ཞུགས་ཤིང་།མངལ་དུ་བསགས་པའི་ཁྲག་ཁ་དོག་ཅུང་ཟད་ནག་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཐུར་སེལ་རླུང་གིས་མངལ་གྱི་སྒོར་ཕྱུང་ནས་ཞག་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་འཛག་པའི་དུས་ལུས་ཀྱི་ཉམས་ཤེད་ཆུང་ཞིང་བཞིན་རས་ངན་པ།ནུ་མ་དང་རྐེད་པ།མིག་སོགས་འགུལ་ཞིང་།དཀུ་ཞེས་མངལ་གཡོ་ལ།ཟླ་མཚན་ཡང་ལྡན་ཞིང་ཆགས་པས་ཀྱང་གཟིར་བ་ཡིན་ཕྱིར།སྐྱེས་པ་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དེ་འཁྲིག་པར་བྱས་ཚེ་དུས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དབང་གིས་ཕ་མའི་ཁུ་ཁྲག་སེམས་གསུམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་མངལ་དུ་ཆགས་པར་འགྱུར་བའོ།།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ ཟས་སྤྱོད།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྩོམ་པ་པོ། ནག་རུ་རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ། དང་པོ། གནད་དོན་གླེང་བ། སྤྱིར་སྐུང་ཡིག་ནི་སྒྲ་སྦྱོར་ཡི་གེ་ཁོ་ནར་མངའ་བའི་ཡི་གེ་བསྡུ་ལུགས་ཤིག་སྟེ། མཚོན་བྱའི་ཡི་གེའི་དོན་མི་འགྱུར་བར་ཡི་གེའི་འབྲུ་ཉུང་དུ་བསྡུ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། སྐད་རིགས་སོ་སོའི་རང་སྟེང་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྟར་དེའི་སྒྲ་ལ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད། བོད་སྐད་ཀྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་སྒྲ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡི་གེའི་འབྲུ་ཁོ་ན་བསྡུས་པའམ་སྐུང་བ་ཡིན་པས་རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྐུང་ཡིག་ཅེས་བཏགས་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལུང་འགའ་རེའི་ཁ་སྐད་དུ་བསྡུས་ཡིག་དང་སྦས་ཡིག ཡིག་ལོག་ཅེས་པའི་འབོད་སྲོལ་ཡང་ཡོད་མོད། ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྐུང་ཡིག་ཅེས་པ་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེ། དེ་ཡང་སྐུང་ཡིག་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ལ《དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས》སུ“བོད་ཡིག་ཚེག་བར་གཉིས་གསུམ་རེ་ཚེག་བར་གཅིག་ལ་བསྡུས་ནས་འབྲི་ཚུལ་ཞིག”①ཅེས་དང་།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༦ ལ།     སྡེ་ཚན་ རྩོམ་རིག   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
ཁྱོན་ཤོག་གྲངས 9 འདུག12345...མཐའ་མ། »
རྩོམ་གསར་ཤོས།
མཆན་གསར་ཤོས།
©གསོ་རིག་གླིང་།