གསོ་རིག་གླིང་དྲ་ཚིགས་འདི་ནི་མི་ན་བ་གནས་པ་དང་ན་བ་གསོ་བའི་དོན་དུ་འཛམ་གླིང་གི་གསོ་རིག་སྤྱི་དང་སྒོས་སུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་གི་སྟེགས་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གསོ་རིག་ཆེད་ལས་པ་གྲོགས་པོ་སྐོར་གཅིག་གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བའི་ཀུན་སློང་རྣམ་དག་གིས་བཏོན་པའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་ཡིན།
The present Sorig Ling net-work is a platform for the sick people and for their medical treatment in general and a platform for Tibetan medicine in particular. This net-work is started by some of the friends who have specialised in this field and is mainly focused in accordance with the 21st century needs and facilitate spread and development of of Tibetan Medicine and astrology
འབྲེལ་གཏུགས་བྱེད་ས། Contact
tsedegang@yahoo.com
དཀར་ཆག
དྲ་ཐག
 • སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩི་གྲུ་ཆར་ལས་གཡུ་ཁྲོལ་བུར་བརྡུངས་ལ། རང་ལྗིད་མཉམ་པའི་ཚ་ལ། ཟེ་ཚ། ཟེ་ཚའི་སུམ་ཆ་བེ་ལྗང་རེ་རལ་མཆོག་ཡིན་ལ་མ་རྙེད་ན་ལྡུམ་བུ་རེ་རལ་དཀྱུས་མ་དང་གང་ག་ཆུང་། སྟར་བུ་དང་ཨ་རུ་ར། མགྲོན་བུ་ལྟོ་ཅན་གྱི་ཐལ་བ་ཚ་འདེབས་ཙམ། གླ་རྩི་དྲི་ཐོན་བཅས་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུར་བཏབ་ལ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་བཙོ། དེའི་རྗེས་ཆུ་གཙང་གིས་ནང་དུ་ལན་བཞི་ལྔ་བཙོས་ལ་བཤལ་བས་རིན་པོ་ཆེའི་དུག་ཐོན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༡ བཀོད་འདུག
 • སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩི་གྲུ་ཆར་ལས་ཉ་ཕྱིས་ཁྲོལ་བུར་བརྡུངས་ལ། རང་ལྗིད་མཉམ་པའི་ཚ་ལ། ཟེ་ཚ། ཟེ་ཚའི་སུམ་ཆ་བེ་ལྗང་རེ་རལ་མཆོག་ཡིན་ལ་མ་རྙེད་ན་ལྡུམ་བུ་རེ་རལ་དཀྱུས་མ་དང་གང་ག་ཆུང་། སྟར་བུ་དང་ཨ་རུ་ར། མགྲོན་བུ་ལྟོ་ཅན་གྱི་ཐལ་བ་ཚ་འདེབས་ཙམ། གླ་རྩི་དྲི་ཐོན་བཅས་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུར་བཏབ་ལ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་བཙོ། དེའི་རྗེས་ཆུ་གཙང་གིས་ནང་དུ་ལན་བཞི་ལྔ་བཙོས་ལ་བཤལ་བས་རིན་ཆེན་པོ་ཆེའི་དུག་ཐོན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩི་གྲུ་ཆར་ལས་མུ་མེན་ཁྲོལ་བུར་བརྡུངས་ལ། རང་ལྗིད་མཉམ་པའི་ཚ་ལ། ཟེ་ཚ། ཟེ་ཚའི་སུམ་ཆ་བེ་ལྗང་རེ་རལ་མཆོག་ཡིན་ལ་མ་རྙེད་ན་ལྡུམ་བུ་རེ་རལ་དཀྱུས་མ་དང་གང་ག་ཆུང་། སྟར་བུ་དང་ཨ་རུ་ར། མགྲོན་བུ་ལྟོ་ཅན་གྱི་ཐལ་བ་ཚ་འདེབས་ཙམ། གླ་རྩི་དྲི་ཐོན་བཅས་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུར་བཏབ་ལ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་བཙོ། དེའི་རྗེས་ཆུ་གཙང་གིས་ནང་དུ་ལན་བཞི་ལྔ་བཙོས་ལ་བཤལ་བས་རིན་ཆེན་པོ་ཆེའི་དུག་ཐོན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩི་གྲུ་ཆར་ལས་ཁྱུང་སྐྱུགས་ཁྲོལ་བུར་བརྡུངས་ལ། རང་ལྗིད་མཉམ་པའི་ཚ་ལ། ཟེ་ཚ། ཟེ་ཚའི་སུམ་ཆ་བེ་ལྗང་རེ་རལ་མཆོག་ཡིན་ལ་མ་རྙེད་ན་ལྡུམ་བུ་རེ་རལ་དཀྱུས་མ་དང་གང་ག་ཆུང་། སྟར་བུ་དང་ཨ་རུ་ར། མགྲོན་བུ་ལྟོ་ཅན་གྱི་ཐལ་བ་ཚ་འདེབས་ཙམ། གླ་རྩི་དྲི་ཐོན་བཅས་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུར་བཏབ་ལ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་བཙོ། དེའི་རྗེས་ཆུ་གཙང་གིས་ནང་དུ་ལན་བཞི་ལྔ་བཙོས་ལ་བཤལ་བས་རིན་ཆེན་པོ་ཆེའི་དུག་ཐོན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེུན་མོ་དང་ལྕགས་ཁམས་ཐལ་བཟོ། རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་སྦྱོར་བ་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་རྫ་སྣོད་གཙང་མར་མཚུར་གཉིས་ཀྱི་གྲུང་ཆུ་དང་།དྲི་ཆུ་བུངས་མཉམ་ལ། སྟར་ཞུན་ཅུང་ཟད་བླུགས་པའི་ནང་དུ་སྦྲང་གཤོག་རྣམས་ཇ་ཡུན་ཞེས་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་བཙོས་བའི་ཁུ་བ་དོར་ནས་དང་པོ་ཆུ་ཚན་གྱིས་ལན་གཉིས་དང་། དེ་ནས་ཆུ་གྲང་གིས་ལན་གསུམ་བཤལ། སླར་ཡང་བཙོ་བཀྲུ་སོགས་གོང་བཞིན་ལན་གཉིས་བྱ། གཡའ་འདོན་ལ། དྲི་ཆུའི་ནང་སྟར་བུའི་གྲུང་ཆུ་ཅུང་ཟད་བླུགས་པའི་ནང་དུ་བཙོ་བཀྲུ་ལན་གསུམ་བྱ། ཁྱོན་བཙོ་བཀྲུ་ལན་དྲུག། ད་དུང་དངུལ་མདོག་མི་ལེགས་པ་དང་། གཡའ་ནག་པོ་ཡོད་ན་སྦྲང་གཤོག་རེ་རེ་བཞིན་སོལ་མེས་བསྲེག་ནས། ཆང་སྐྱུར་དང་སྟར་ཁུ་བསྲེས་བའི་ནང་དུ་ངར་ཇུད་པ་ལྟ་བུ་བསུར་སྒྲ་གྲགས་པར་བཅུག་ནས་དེ་འདྲ་ལན་ཁ་ཤས་བྱས་ན་མདོག་དཀར་པོར་འགྱུར་ངེས། འདིའི་སྐབས་སྦྲང་གཤོག་ལྕགས་སྐམ་ལྟ་བུའམ། ལྕགས་སྤྱད་ཀྱིས་བཟུང་ན་དེར་ནག་ཐིག་ཆགས་འགྲོ་བས་ཟངས་ཀྱི་སྐམ་པའམ་ཤིང་སོགས་ཀྱིས་ལེན་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཟངས་དང་གཤའ་སོགས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ། སྲེག་རྫས་ནི། དངུལ་དང་ལྗིད་མཉམ་པའི་ཚ་ལ། ཉིས་འགྱུར་ཀྱི་མུ་ཟི་ཡིན་པས།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩི་གྲུ་ཆར་ལས་བྱུ་རུ་ཁྲོལ་བུར་བརྡུངས་ལ། རང་ལྗིད་མཉམ་པའི་ཚ་ལ། ཟེ་ཚ། ཟེ་ཚའི་སུམ་ཆ་བེ་ལྗང་རེ་རལ་མཆོག་ཡིན་ལ་མ་རྙེད་ན་ལྡུམ་བུ་རེ་རལ་དཀྱུས་མ་དང་གང་ག་ཆུང་། སྟར་བུ་དང་ཨ་རུ་ར། མགྲོན་བུ་ལྟོ་ཅན་གྱི་ཐལ་བ་ཚ་འདེབས་ཙམ། གླ་རྩི་དྲི་ཐོན་བཅས་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུར་བཏབ་ལ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་བཙོ། དེའི་རྗེས་ཆུ་གཙང་གིས་ནང་དུ་ལན་བཞི་ལྔ་བཙོས་ལ་བཤལ་བས་རིན་ཆེན་པོ་ཆེའི་དུག་ཐོན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་དང་། ལྕགས་ཁམས་ཐལ་བཟོ། རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་སྦྱོར་བ་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་མཚུར་སེར་ནག་ཆ་གཅིག ཆང་སྐྱུར་ཆ་གཅིག སྟར་ཁུ་ཆ་གཅིག་བཅས་སྐྱུར་གསུམ་མཉམ་པའི་གྲུང་ཆུ་སྦྲང་གཤོག་ནུབ་ངེས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་བཙོས་ནས་ཁུ་བ་ཕྱིར་དོར། སྦྲང་གཤོག་རྣམས་ཆུ་གྲང་གིས་ལན་གསུམ་བཀྲུ་བཤལ་བྱ། གཡའ་ཕྱི་བ་ནི། ཆང་སྐྱུར་དུ་སྟར་ཁུ་ཅུང་ཟད་བླུགས་པའི་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་བཞི་ཙམ་བཙོ་བ་དང་། བཙོ་ཐེངས་རེར་བཀྲུ་བཤལ་ལན་གསུམ་གསུམ་བྱ་བ་བཅས་བསྡོམས་བཙོ་བཀྲུ་ལན་བཞིར་སོང་ནས། སླར་ཟངས་གཤོག་རེ་རེ་བཞིན་འདྲུད་བརྡར་དང་བཀྲུ་བཤལ་ཡང་ཡང་བྱས་ནས་ཤིན་ཏུ་དྭངས་བ་དམར་ནག་གི་གཡའ་དྲི་མེད་པ་ཟངས་མདོག་དཀར་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་གཡའ་དུག་ཐོན་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཞིབ་ཚགས་ནན་ཏན་བྱ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་ནི། དངུལ་ཆུ་ཞོ་གང་ལ་སྒ་པི་ཕོ་གསུམ་ཕྱེ་མ་ཐུར་མགོ་གང་རེ་བཏབ། རའམ་གླ་བའི་ཧེལླ་གའི་སྐྱི་མོའི་ནང་བསྟན་དུ་བླུགས། ཁུག་མའི་སྟོད་ནས་དམ་པོ་བསྡམས་ལ་ཉི་མ་ཕྱེད་ཙམ་དུ་དལ་བུས་མཉེ། ཁ་དབྱེ་ལ་རྫས་རོ་ལྗང་ནག་གུད་དུ་ཕྱེ། དུག་ཡོད་པས་སར་སྦ། དེ་ནས་བ་གཅིན་ནང་དུ་ཁོལ་ཙམ་བཙོ་ཞིང་དཀྲུགས་ལ་ཆུ་ཕྱིར་དོར། ཆུ་གྲང་གིས་བཤལ། དེ་ནས་ལྕགས་སྐྱོགས་ནང་དུ་སྣུམ་ནག་ཕོར་ཆུང་གང་ཙམ་བསྐོལ། ཁོལ་བྱུང་དུས་དངུལ་ཆུ་དང་གཤའ་དཀར་ཞོ་ཕྱེད་དང་ཞ་ཉེ་དེའི་ཕྱེད་བཅས་བཏུལ་ནས་བཏབ་ལ་ཡུན་ཐུང་ངུར་བཙོས་བས་ཆོག སྣུམ་ཕྱིར་འཕོ་ལ་དངུལ་ཆུ་གྲང་དུ་ཆུག་ནས་དངུལ་སྐམ་དང་མུ་ཟི་བསླད་མེད་ལྗིད་མཉམ་པ་རྡོ་གཏུན་དྲོད་ལྡན་དུ་ལྷན་ཅིག་བསྣུར་བས་ནག་མཐིང་དངུལ་འོད་མེད་པ་བྱུང་ཚེ་དར་རས་ནག་པོར་བཏུམས་ལ་ཟླ་ཤེལ་སོགས་སྨན་སྦྱོར་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་དངུལ་ཆུ་དཀར་འདུལ་དུ་གྲགས་པ་དེ་ཡིན།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་ཆེན་མོ་དང་། ལྕགས་ཁམས་ཐལ་བཟོ། རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་སྦྱོར་བ་བཅས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ལས་རྫ་སྣོད་གཙང་མའི་ནང་དུ་ཆང་སྐྱུར་ཆ་གཅིག མཚུར་ཆ་གཉིས། གྲུང་ཆུ་ཆ་གཅིག་སྟེ་ཆ་མཉམ་པ་ལ་སྟར་བུའི་གྲུང་ཆུ་ཅུང་ཟད་བླུགས་པའི་སྐྱུར་ཆུ་གསུམ་ལ་གསེར་སྦྲང་གཤོག་རྣམས་ཇ་ཡུན་ཙམ་སྟེ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་དང་སྐར་མ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་ཡུན་བཙོས་ནས་སྣོད་དང་ཁུ་བ་དེ་ནང་ཞག་གཅིག་བསྙལ། སང་ནངས་བར་ཁུ་བ་དེའི་ནང་ལྷོག་གཅིག་ཁོལ་བར་བྱས་ལ་ཁུ་བ་བཞུར་ནས་འཕོ། ཆུ་གྲང་གིས་ལན་གསུམ་བཀྲུ་བཤལ་བྱ། སླར་ཡང་སྐྱུར་གསུམ་ཆུ་སྔ་མ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་རེའི་ཡུན་ཙམ་བཙོས་རྗེས་ཁུ་བ་དོར་བ་དང་། ཆུ་གྲང་གིས་ལན་གསུམ་བཀྲུ་བཤལ་བྱ་བ་བཅས་ལན་གཉིས་བྱ། དེ་ནས་གཙང་མར་བཀྲུས་བའི་སྣོད་ཆས་ནང་དུ་ལོ་བརྒྱད་དྲི་ཆུར་ཟར་མ་ཞག་གཅིག་སྦངས་བའི་ཁུ་བ་དར་ཚགས་སུ་དྲངས་བ་བླུགས། བུལ་ཏོག་ཐུར་མགོ་འབྲིང་བ་གང་རེ་བཏབ་པ་ལ་ལན་གསུམ་བཙོ་ཞིང་བཙོ་ཐེངས་རེའི་བར་མཚམས་སུ་ཆུ་གྲང་གིས་ལན་གསུམ་བཀྲུ་བར་བྱ། དེ་ནས་གཡའ་འཕྲོག་པའི་ཕྱིར་དུ་ཆང་སྐྱུར་ནང་ཚ་ལ་བུལ་ཏོག་གཉིས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་ཐུར་མགོ་རེ་རེ་བཏབ་པའི་ནང་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ཙམ་བཙོས་ཞིང་ཁུ་བ་ཕྱིར་བཞུར།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
 • དེ་ལ་སྐབས་འདིར་དངུལ་ཆུ་བཙོ་བཀྲུ་སྦྱོང་གསུམ་མཐོང་བ་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ལེན་ནག་འགྲོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བརྒྱད། བྱུང་ཁུངས། ངོ་བོ། ངེས་ཚིག བརྒྱུད་ཚུལ། ལག་ལེན་དངོས། བཅངས་ཚུལ། དམ་ཚིག ཕན་ཡོན་བསྟན། ངེས་ཚིག རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ར་སཱཾ། བཅུད་ལྡན། བ་རཱ་དཱ། མཆོག་གི་ཏེ། མཧཱ་དྷཱ་ཏུ། ཁམས་ཆེན་པོ་སོགས་དང་། རྒྱ་ནག་སྐད་དུ། ཡི་ཤུའི། དངུལ་ཆུ་ཞེས་བྱ་ཤིང་། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་གཞན་ཡང་བཅུད་ཀྱིས་ལེན་པ། འཕྲོག་བྱེད་ས་བོན། འབིགས་བྱེད། ཟླ་ཟིལ། མཚལ་སྐྱེས་བདུད་རྩི་དར་ཡ་ཀན། ཆུ་སྨན་རལ་གྲི་རེག་གཅོད་སོགས་མང་། བཙོ་བཀྲུ་དངོས་གཞིའི་བྱ་བ། དུས་བསིལ་དྲོད་དང་ཉི་མ་རིང་ཐུང་སྙོམས་པ་ཧོར་ཟླ་གསུམ་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ལྟ་བུ་ལ་བྱ་བ་ཕྱག་བཞེས་ཡིན་ཅིང་། གནས་ཁང་གཙང་ཞིང་དབེན་ལ་རྒྱ་ཡངས་པར་མི་གཙང་བའི་གྲིབ་རིགས་དང་དོན་མེད་ཀྱི་འགྲུལ་བཅད། ཁྱད་པར་ཁྱི་དང་བུད་མེད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྤངས། འདི་ལོ་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་མཚམས་ཐོ་བཙུགས་ནས་དངུལ་ཆུའི་ལས་ལ་འཇུག་མཁན་རྣམས་ཁ་རས་ལེགས་པར་བརྒྱབ་ཅིང་ཆང་སོགས་གཉེན་པོ་བསྟེན་པས་མཚོན་སྤྱིར་བཏང་གི་ཕྱག་བཞེས་ཞིབ་མོ་གཞིར་བཞག་སྟེ།ལག་ལེན་དངོས་ལ་གསུམ། གཡའ་སྦྱོང་བ།ལྕི་འབིགས་བཙོ་བཀྲུས་འདུལ་བ། དགྲ་དང་སྤྲད་ནས་རང་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་བ། གཡའ་སྦྱོང་བ་ལ་གཉིས།གཡའ་ཕྱི་བ་དང་། གཡའ་ཁུ་འདོན་པ།


  གསོ་རིག་གླིང་།   སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༠༣ ལ།     སྡེ་ཚན་ སྨན་སྦྱོར།   མཆན་ ༠ བཀོད་འདུག
ཁྱོན་ཤོག་གྲངས 19 འདུག12345...10...མཐའ་མ། »
རྩོམ་གསར་ཤོས།
མཆན་གསར་ཤོས།
©གསོ་རིག་གླིང་།